شورای برگزار کننده

لیست شورای برگزار کننده همایش آینده نگری

شورای سیاست گذاری

لیست شورای سیاست گذاری همایش آینده نگری

کمیته علمی

لیست اعضاء کمیته علمی همایش آینده نگری